جلسه‌ی دفاعیه‌ | امکان ایجاد ارتباط تصویری از طریق خلق روش‌های نامتعارف

امکان ایجاد ارتباط تصویری از طریق خلق روش‌های نامتعارف

روش‌های به کارگیری الگو در هنرهای تجسمی

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

طراحی و خلق یک برند پوشاک

جلسه دفاعیه کارشناسی ارتباط تصویری

مطالعه تناسب نشانه با کاربرد آن در طراحی گرافیک ایران

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

عکاسی مستند

جلسه دفاعیه کارشناسی ارتباط تصویری...

تایپ؛ حرکت؛ ترافیک

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

بررسی عنصر حرکت در نگاره های معراج نامه میر حیدر

جلسه دفاع پایان نامه دوره کارشناسی

بررسی جایگاه تایپوگرافی در طراحی قالی ایرانی

جلسه دفاع پایان نامه دوره کارشناسی...

بررسی پوسترهای موسیقی دهه ی ۴۰و۵۰ ایران

جلسه‌ی دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

حرکت از سوی یک تصویر بومی به سمت زبان جهانی

‎جلسه دفاعیه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری

نشانه‌شناسی گرافیک ایرانی در پوستر

جلسه دفاع سید عباس عمادحقی

مجموعه ی اشکها

جلسه دفاع مهدی عطارزاده

آسیب شناسی نشانه های تلویزیونی

جلسه دفاع پایان نامه دوره کارشناسی

کاربرد بیان های ایهام آمیز در تبلیغات

جلسه دفاع پایان نامه دوره کارشناسی ارتباط تصویری

صلح و رسانه

عنوان پروژه عملی: صلح و رسانه

تصویرسازی تجاری

عنوان رساله عملی : کمپین فرهنگ مصرف (بررسی نقش تصویرسازی در تبلیغات)

بررسی گرافیکی خط در مهر انگشتری های دوره قاجار

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد گرافیک